työvuorosuunnittelu hoitoalalla

Miten autonomia vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin hoitoalan työvuorosuunnittelussa?

Työvuorosuunnittelu hoitoalalla voi vaikuttaa tehokkaasti työhyvinvointiin

Tutkimukset ovat osoittaneet, että työvuorosuunnittelulla hoitoalalla on suuri merkitys sekä työhyvinvointiin että työssä jaksamiseen. Monessa paikassa hoitoalalla on siirrytty viime vuosina käyttämään autonomista suunnittelua, jossa työntekijöille annetaan mahdollisuus vaikuttaa omiin työvuoroihinsa. Valitettavan usein kuitenkin tämä autonomia on monesti vain näennäistä ja työtekijöiden aito mahdollisuus vaikuttaa työvuorosuunnitteluun on vähäistä. Hoitoalan työvuorosuunnittelussa on yhä siis parannettavaa.

Joustavuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien merkitystä työssä jaksamiseen on tutkittu työterveyslaitoksen hankkeessa vuonna 2020. Työajat, terveys, työhyvinvointi ja työelämään osallistuminen (WOW) -tutkimusprojektin tavoitteena oli kehittää työaikoihin liittyviä uusia toimintamalleja ja ratkaisuja terveyden ja työhön osallistumisen parantamiseksi Pohjoismaissa. Hankkeessa tutkittiin vuorotyön ja työvuoroihin vaikuttamismahdollisuuksien merkitystä terveyteen, kroonisiin sairauksiin ja työn sekä muun elämän yhteensovittamiseen.

Hoitoalan TYÖVUOROSUUNNITTELULLA ON MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTYYVÄISYYTEEN JA TYÖHYVINVOINTIIN

Työaikaan vaikuttaminen työvuorosuunnittelussa lisää työtyytyväisyyttä hoitoalalla

Työvuorosuunnittelussa hoitoalalla on suuria mahdollisuuksia vaikuttaa positiiviesti työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin. Hankkeessa tehdyissä tutkimuksissa todettiin, että hyvillä vaikutusmahdollisuuksilla omiin työvuoroihin on suuri merkitys työntekijän työn ja muun elämän parempaan yhteensovittamiseen, parempaan koettuun terveyteen, ja vähäisempiin sairauspoissaoloihin. WOW-hankkeessa toteutettujen interventiotutkimusten mukaan työvuorosuunnitteluohjelmistoilla ja niiden käyttöön ottamisella voitiin vaikuttaa myös myönteisesti työn ja muun elämän tasapainoon sekä sairauspoissaoloihin.

On ilmeisen kiistatonta, että hoitoalan työvuorosuunnittelun vaikuttamismahdollisuuksilla on merkittäviä vaikutuksia työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin. Miten autonomisen suunnittelun toteutuminen hoitoalalla saadaan kuitenkin todelliseksi? Todellisuudeksi, jossa työvuorosuunnittelu hoitoalalla on aidosti työntekijän tarpeita vastaavaa ja kompromisseja ei tarvitse tehdä jatkuvasti? Näennäisellä autonomialla työvuorosuunnittelussa ei tulla saavuttamaan positiivisia vaikutuksia työntekijöiden työhyvinvointiin hoitoalalla. Ja valitettavan usein tämänhetkisillä työvuorosuunnitteluohjelmistoilla ei pystytä vastaamaan täydellisen autonomian toteutumiseen.

työaikoihin liittyvien vaikutusmahdollisuuksien parantaminen vuorosuunnitteluohjelmistojen kautta sekä esimiesten stressinhallintakoulutus vaikuttivat myönteisesti työn ja muun elämän tasapainoon sekä sairauspoissaoloihin

Syväoppivaan tekoälyyn pohjautuvalla työvuorosuunnitteluohjelmistolla on aito mahdollisuus toteuttaa työvuorosuunnittelu hoitoalalla tehokkaasti ja työntekijöiden vaikuttamismahdollisuudet huomioiden. Tekoäly kykenee huomioimaan työvuorosuunnitteluun vaikuttavia asioita huomattavasti paljon laajemmin kuin ihmiset ja siten todellinen autonomia omiin työvuoroihin on mahdollista. Työntekijöiden päästessä vaikuttamaan aidosti omiin työvuorotoiveisiin voidaan saavuttaa WOW-hankkeessa esitettyjä hyötyjä meille kaikille. Ja aidolla vaikutusmahdollisuudella pystytään saavuttamaan suuria hyötyjä sekä työntekijälle että organisaatiolla hoitoalan työvuorosuunnittelussa.

Lue lisää, miten Vuorox vaikuttaa työhyvinvointiin hoitoalan työvuorosuunnittelussa