työhyvinvointi

Millaisilla asioilla voidaan vaikuttaa työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen?

Mitkä asiat vaikuttavat työhyvinvointiin?

Työhyvinvointi voidaan määritellä usealla eri tavalla. Yleisimmin työhyvinvointiin vaikuttaviksi asioiksi lasketaan sekä yksilön hyvinvointiin että organisaation toimivuuteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat. Näitä asioita on olemassa lukuisia erilaisia. Yksilön työhyvinvointiin vaikuttavia asioita ovat mm. tyytyväisyys työoloihin, työn kuormittavuuden hallinta ja turvallisen työympäristön luomat puitteet. Yleisimmät yksiön työhyvinvointiin vaikuttavat asiat voidaan luokitella seuraavien osa-alueiden alle:

  • Työn ja käytettävissä olevan vapaa-ajan suhde sekä sijoittuminen
  • Yksilön terveys
  • Yksilön turvallisuus
  • Yksilön hyvinvointi

Työhyvinvointi ja työvuorosuunnittelu

Tutkimukset ovat osoittaneet, että työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa omiin työvuoroihinsa lisää työmotivaatiota ja halua jatkaa työelämässä pidempään. Työntekijöillä on tarve vaikuttaa erityisesti työn alkamis- ja loppumisaikoihin, työpäivän pituuteen, vapaapäivien yhtenäisyyteen ja työvuorojärjestelyihin. Antamalla työntekijöille mahdollisuuden vaikuttaa näihin asioihin, nostaa se tutkitusti työmotivaatiota ja työhyvinvointia. Työvuoroihin tyytyväinen työntekijä jaksaa paremmin sekä töissä että vapaa-ajalla.

Organisaation puolelta työvuorosuunnitteluun panostaminen lisää puolestaan tuottavuutta ja vähentää sairauspoissaoloja. Näiden toimien kautta työhyvinvoinnin ja työvuorosuunnittelun parantaminen on sijoittaminen tyytyväisiin ja hyvinvoiviin työntekijöihin.

Työvuorosuunnittelun saattaminen tasapuoliseksi ja työhyvinvointia tukevaksi vaatii selkeitä pelisääntöjä organisaation puolelta. Organisaation on pystyttävä varmistamaan, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan yhtenäisesti ja usein tämä vaatii erittäin laajojen sopimusten tekemistä työvuorosuunnittelun mahdollistamiseksi. Yhtenäistämällä kaikki työntekijät, voidaan samalla kuitenkin vaikuttaa negatiivisesti työhyvinvointiin ja tyytyväisyyteen omiin työvuoroihin. Olisi loistavaa, jos organisaatiolla olisi tarjota ratkaisu työvuorosuunnitteluun, jossa voittavat kaikki.

Työhyvinvointia ja työssä jaksamista uhkaavia tekijöitä

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super on tutkinut jäsenistönsä kokemuksia työhyvinvoinnin ja työssä jaksamiseen vaikuttavien asioiden osalta. Seuraavat asiat vaikuttavat eniten Superin jäsenistön mukaan työhyvinvoinnin heikkenemiseen ja uhkaavat työssä jaksamisen toteutumista:

  • Ylipitkät työajat ja vuorotyön mukanaan tuomat haasteet
  • Ristiriitatilanteet esihenkilön ja työntekijöiden välillä
  • Ristiriitatilanteet muiden työntekijöiden kanssa

 

Näyttääkin hyvin selvältä, että toimivan työvuorosuunnittelun avulla on mahdollista vaikuttaa tärkeimpiin työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Työvuorosuunnittelun tulisi mahdollistaa ristiriitatilanteiden hallinta, ilman että niillä olisi vaikutusta ihmisten välisiin suhteisiin ja sitä kautta työhyvinvointiin.

Työhyvinvointia on mahdollisuus parantaa tekoälyn avulla

Tekoälyn avulla toteutettu työvuorosuunnittelu on yksi ratkaisu työhyvinvoinnin parantamiseen. Antamalla asia tekoälyn hoidettavaksi, voidaan merkittävästi vähentää työhyvinvoinnin heikkenemiseen liittyviä asioita. Syväoppiva tekoäly kykenee huomioimaan työvuorosuunnitteluun vaikuttavia asioita huomattavasti aikaisempaa laajemmin.

Ylipitkien työaikojen minimoiminen on mahdollista ja tekoäly huomioi suunnittelussaan vuorotyön suunnitteluun annettuja ohjeistuksia. Tekoälyn avulla voidaan lisäksi poistaa ristiriitatilanteet sekä esihenkilöiden kanssa että työntekijöiden keskuudessa. Syväoppiva tekoäly kykenee käsittelemään haluttujen asioiden keskuudessa, haluttuja työntekijöitä, täysin tasapuolisesti. Tämä mahdollistaa esimerkiksi yövuorojen tasaisen jakautumisen vain haluttujen työntekijöiden kesken. Työvuorosuunnittelulla voidaan siis merkittävästi lisätä työhyvinvointia.

Lue lisää, miksi Vuorox on täydellinen valinta sosiaali- ja terveysalan työvuorosuunnitteluun