Miten sote-uudistus vaikuttaa hoitajiin tulevaisuudessa?

Sote-uudistus pyrkii tuomaan mukanaan työkaluja ja järjestelmiä, jotka vähentävät rutiininomaista työtä ja siten parantavat työn mielekkyyttä

Mikä sote-uudistus on?

Sote-uudistus on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sisällöllinen ja rakenteellinen uudistus.  Sote-uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille laadukkaasti. Uudistuksessa parannetaan palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kavennetaan hyvinvointi- ja terveyseroja ja pyritään turvaamaan ammattitaitoisen työvoiman saanti sosiaali- ja terveyspalveluihin. Uudistuksen myötä pyritään vastaamaan myös ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin sekä kustannusten kasvuun.

Miksi sote-uudistus tehdään?

Sote-uudistuksen myötä pyritään yhtenäistämään ja tasapuolistamaan palveluiden saavutettavuutta kansalaisille. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on ollut aikaisemmin vajaalla kahdella sadalla kunnalla tai kuntayhtymällä ja pelastustoimen järjestäminen on ollut 22 eri pelastuslaitoksen vastuulla.

Toimijoiden mahdollisuudet palveluiden järjestämisessä vaihtelevat laajasti. Tämä on aiheuttanut eroavaisuuksia yhdenvertaisuuteen palvelujen saannissa. Haasteita tuo myös tulevaisuudessa ikärakenteen heikentyminen, mikä lisää palvelujen tarvetta ja kustannuksia kaikkialla Suomessa. Arvioinnin mukaan sote-uudistus tuo laajemmat järjestäjät vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollosta ja pelastustoimesta siten, että asukkaiden oikeus saada palveluja toteutuu tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti.

Miten sote-uudistus tehdään?

Sote-uudistus on siirtänyt vastuun palvelujen tuottamisesta/järjestämisestä 21 eri hyvinvointialueelle ja lisäksi Helsingin kaupungille. Hyvinvointialueiden vastuulla on tulevaisuudessa huolehtia palvelujen laadusta ja saavutettavuudesta omilla alueillaan. Sote-uudistus kehittää julkisia palveluita. Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat palveluja, jotka valtio ja kunnat rahoittavat verovaroilla. Näihin lukeutuu esimerkiksi seuraavat palvelut sote-uudistuksessa:

  • sosiaalihuollon palvelut
  • avoterveydenhuollon palvelut
  • sairaalapalvelut
  • mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • ikäihmisten asumispalvelut
  • kotihoito

Miten sote-uudistus vaikuttaa työntekijöihin tulevaisuudessa?

Sote-uudistus siirtää kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluksessa olevia henkilöstöä hyvinvointialueiden palvelukseen liikkeenluovutuksella 1.1.2023 alkaen. Arvioiden mukaan sote-uudistus siirtää hyvinvointialueiden palvelukseen noin 173 000 työntekijää kunnilta ja kuntayhtymiltä. Suurin osa siirtyvistä työntekijöistä on sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä.

Yhtenä tavoitteena, mitä sote-uudistus tuo mukanaan, on lisätä sosiaali- ja terveysalan kiinnostavuutta työntekijöiden silmissä. Houkuttelevuuden keinoina ovat muun muassa työn sisällöllinen kehittäminen ja tutkimustoiminnan lisääminen. Tavoitteena sote-uudistuksessa on myös lisätä moniammatillista yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kesken.

Sote-uudistus pyrkii lisäämään hoitotyön houkuttelevuutta parantamalla työssä kehittymis- ja etenemismahdollisuuksia. Omaan työhön vaikuttamisen mahdollisuuksia on tarkoitus kasvattaa. Käyttöön otetaan lisäksi uusia työkaluja ja järjestelmiä, jotka vähentävät rutiininomaista työtä ja siten parantavat työn mielekkyyttä. Yhtenä esimerkkinä tämänkaltaisista järjestelmistä, jolla rutiininomaista työtä pyritään vähentämään, voisi olla työvuorosuunnitteluohjelma.

Vähennä rutiininomaista työtä tekoälyn avulla työvuorosuunnittelussa

Sosiaali- ja terveydenhuollon työvuorosuunnittelu on loistava esimerkki rutiininomaisesta työstä, jollaisessa tekoälyllä on paljon annettavaa. Sote-alan resurssipulaan on mahdollisuus tuoda apua, poistamalla työvuorosuunnitteluun käytettävä aika lähes kokonaan tekoälyn avulla. Syväoppiva tekoäly kykenee toteuttamaan työvuorosuunnitelmat muutamassa minuutissa, laatua unohtamatta. Tällaisella työvuorosuunnitteluohjelmalla on mahdollisuus parantaa työn mielekkyyttä ja säästää aika hoitotyöhön tai johtamiseen.

Vuorox -työvuorosuunnitteluohjelmisto kykenee toteuttamaan työvuorosuunnitelmat, jossa työntekijöiden toiveet pystytään huomioimaan huomattavasti aikaisempaa laajemmin. Tämän kautta lisätään hoitoalan työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön. Vuorox pystyy vastaamaan asiaan, jota sote-uudistus pyrkii alalle tuomaan mukanaan.

Lue lisää, miksi Vuorox on täydellinen valinta sosiaali- ja terveysalan työvuorosuunnitteluun