Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus astuu voimaan 1.9.2021

Mitä vaikutuksia uudella SOTE-sopimuksella on työhyvinvointiin?

uusi sote-sopimus astuu voimaan 1.9.2021

Sosiaali- ja terveydenhuollossa käytössä olevaan työ- ja virkaehtosopimukseen on tulossa muutoksia 1.9.2021 alkaen. Uusi SOTE-sopimus on laadittu yleiskirjeineen yhdessä pääsopijajärjestöjen kanssa ja sopijaosapuolet ovat sen sisällöstä yksimielisiä. Ensimmäinen SOTE-sopimus on voimassa 1.9.2021–28.2.2022. Työnantaja siirtää työntekijät uuden SOTE-sopimuksen piiriin ja työsopimuksia ei ole tarve tämän vuoksi päivittää työntekijöille.

SOTE-sopimus tuo pieniä muutoksia moniin asioihin ja voit lukea näistä sopimusmuutoksista tarkemmin kuntatyönantajien sivuilta. Tässä artikkelissa keskitymme työhyvinvoinnin ja työssä jakamisen kannalta olennaisimpiin seikkoihin, jotka painottuvat työaikojen muutoksiin. Sopimuksen taustalla on halu sosiaali- ja terveysalan sopimusten tekemisestä jatkossa ilman muita KVTES:n sopijapuolia. Tähän SOTE-sopimus antaa jatkossa mahdollisuuden. Ja mahdollisuus vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan erityispiirteisiin sitä myöden kasvaa.

Mitä SOTE-sopimuksessa muuttuu verrattuna KVTES:iin?

SOTE-sopimus ja vuorokausilepo vuorotyössä

SOTE-sopimuksesta löytyy vuorokausilepoa vuorotyössä koskeva määräys. Työntekijälle tai viranhaltijalle on annettava jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana vähintään 11 tunnin keskeytymätön lepoaika varallaoloaikana tehtyä työtä lukuun ottamatta. Työnantajalla on kuitenkin annettu mahdollisuus pienentää tätä lepoaikaa työvuorojen välissä. Lyhennykset eivät saisi kuitenkaan olla säännönmukaisia ja työn järjestelyistä liittyvistä syistä oleva lepoaika työvuorojen välillä tulee olla vähintään 9 tuntia.

Hallituksen esityksessä todettiin lepoajan lyhentämisestä seuraavasti: ” Perusteena vuorokausilevon antamiselle yhdeksän tunnin mittaisena voisi niin ikään olla työntekijöiden kannalta epätarkoituksenmukaisten työvuorojen välttäminen. Työntekijöiden toive tehdä työvuorot tiiviimmässä ryppäässä ja sen jälkeen saada pidemmät vapaajaksot voisivat olla peruste lyhentää vuorokausilepo yhdeksään tuntiin.” SOTE-sopimus antaa tämän vuoksi mahdollisuuden paikalliselle sopimiselle, jossa sovitaan yhteisesti laajemmin poikkeuksista vuorokausilepoon.

SOTE-sopimus ja vapaapäivät vuorotyössä

Vapaapäivien sijoittelusta vuorotyössä on annettu uusi ohjeistus uuden SOTE-sopimuksen myötä. SOTE-sopimuksen myötä vapaapäivien sijoittelua pyritään mahdollisuuksien mukaan yhtenäistää. Työntekijälle tai viranhaltijalle annetaan vähintään kaksi vapaapäivää viikkoa kohden. Määräyksen mukaan vapaapäivät vuorotyössä pyritään suunnittelemaan esimerkiksi niin, että 3 viikon työaikajaksossa viikolla 1 on yksi vapaapäivä, viikolla 2 kolme vapaapäivää ja viikolla 3 kaksi vapaapäivää.

Yksittäisistä vapaapäivistä on siis voimakas pyrkimys niiden välttämiseen. Uutena asiana SOTE-sopimuksessa on vähimmäismääräys, joka mukaan työntekijälle tulee antaa vähintään kaksi peräkkäistä vapaapäivää eli kaksi peräkkäistä kalenteripäivää kolmen viikon aikana. Määräyksellä pyritään vaikuttamaan myönteisesti työhyvinvointiin terveydenhuollossa.

SOTE-sopimuksella on vaikutusta työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen tulevaisuudessa

Muista työntekijäryhmistä eriytetyllä SOTE-sopimuksella on jatkossa mahdollisuus vaikuttaa sekä hoitohenkilöstön palkkaukseen että työhyvinvointiin. Oman sopimuksen myötä terveydenhuoltoalan henkilöstöllä on yhä suurempi mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin ja muihin työhyvinvointiin liittyviin asioihin. Se minkälaiseen sopimukseen seuraavalla neuvottelukierroksella päästään jää nähtäväksi. Toivottavasti kuitenkin askeleet kohti parempaa työhyvinvointia on otettu ja SOTE-sopimuksen myötä on mahdollisuus vaikuttaa olennaisesti tämän kehityksen suuntaan.

Vuoroxin avulla pystytään parantamaan työhyvinvointia terveydenhuollon yksikössä. Syväoppivan tekoälyn avulla saavutetut, tasapuoliset ja työntekijöiden toiveet huomioivat, työvuorosuunnitelmat auttavat parantamaan työtyytyväisyyttä terveydenhuollon yksiköissä. Työntekijät huomaavat nopeasti, kuinka laadukkaasti ja tasapuolisesti Vuorox kykenee huomiomaan asioita terveydenhuollon työvuorosuunnittelussa.

Lopputuloksena saavutetaan tyytyväisemmät työntekijät ja työhyvinvointia edistävä terveydenhuolto-organisaatio. Lue lisää ratkaisustamme terveydenhuollon vaativien kolmivuorosuunnitelmien toteuttamiseen tasapuolisesti ja työhyvinvointia edistävällä tavalla TÄÄLTÄ.

Vuorox HUOMIOI TYÖVUOROSUUNNITTELUSSA sekä TOIVEET JA lainsäädännön

Lue lisää, miksi Vuorox on täydellinen valinta työhyvinvointia parantavaan työvuorosuunnitteluun