ergonominen työvuorosuunnittelu

Terveydenhuollon ergonominen työvuorosuunnittelu

Ergonominen työvuorosuunnittelu kolmivuorotyössä edesauttaa palautumista ja työntekijöiden työssä jaksaminen parantuu

Työaikaergonomialla tarkoitetaan hyvinvointia tukevaa ergonomista työvuorosuunnittelua. Työvuorojen kuormittavuuteen vaikuttavat useat eri seikat. Näitä seikkoja ovat muun muassa palautumisen määrä, vuorokaudenaika, työajan kesto, työntekijän mahdollisuus vaikuttaa vuoroihin, työvuorojen toistuvuus, työaikojen ennakoitavuus sekä työhön sidonnaisuuden aiheuttama paine.

Säännöllinen kolmivuorotyö tuo mukanaan useita haasteita työhyvinvoinnin kehittämiseen. Tutkimuksissa on havaittu, että epäsäännöllisellä kolmivuorotyöllä on vaikutuksia sekä ihmisen fyysiseen että psyykkiseen jaksamiseen.

Tämän lisäksi pitkään jatkuvassa, epäsäännöllisessä kolmivuorotyössä kasvaa työntekijän riski tietyille oireille ja sairauksille.

Säännöllisellä levolla ja palautumisella voidaan vähentää vuorotyöstä johtuvaa rasitusta, ja siten ergonomisella työvuorosuunnittelulla on ratkaiseva merkitys työhyvinvointiin ja jaksamiseen.

Tutkittua tietoa työvuorojen merkityksestä työssä jaksamiseen

Työterveyslaitoksen Terveet työajat -tutkimus- ja kehittämishankkeessa Helsingin terveyskeskuksen kuudella akuutti- ja pitkäaikaisosastolla tutkittiin ergonomisen työvuorosuunnittelun vaikutuksia työntekijöiden jaksamiseen arjessa. TTL totesi, että hyvällä työvuorosuunnittelulla voidaan edistää hoitajien työssä jaksamista ja työhyvinvointia.

Tulokset osoittavat, että palautumisajan lisääminen ilta- ja aamuvuorojen yhteyteen parantaa merkittävästi hoitajien unta, vireyttä, työssä jaksamista ja heidän kokemaansa terveyttä iästä riippumatta. Lisäksi hyvällä työvuorosuunnittelulla voidaan vähentää hoitajien kokemaa hoitotyön fyysistä rasitusta, vaikka työn kuormittavuus säilyy ennallaan.

Ergonomisesti suunniteluilla työvuoroilla pyritään parantamaan työntekijän jaksamista ja mahdollistaa riittävä lepo ja palautuminen haastavan työskentelyn lomassa. Ergonominen työvuorosuunnittelu mahdollistaa riittävien lepoaikojen toteutumisen ja unen työvuorojen välissä.

On siis täysin itsestään selvää, että sillä miten työvuorot suunnitellaan, on merkitystä. Kun mukaan lisätään työntekijöiden henkilökohtaiset toiveet ja mieltymykset, tulee työvuorosuunnittelusta usein hyvin haastavaa.

Vuorox sisältää
ergonomisen
työvuorosuunnittelun
automaattisesti

Vuorox on syväoppivaan tekoälyyn perustuva työvuorosuunnitteluohjelma, jolla mahdollistetaan vaativien kolmivuorotyön työvuorosuunnitelmien tekeminen ilman kompromisseja työntekijän hyvinvoinnille.

Vuorox tarjoaa ergonomisen ja autonomisen työvuorosuunnittelun automaattisesti.

Vuorox on opetettu huomioimaan säännölliseen työvuorosuunnitteluun liittyvät ergonomiset asiat työvuorojen suunnittelun yhteydessä. Muun muassa säännöllinen vuorokierto, työaikojen pituus, vapaapäivät ja toteutuvat lepoajat pystytään huomioimaan listoja suunniteltaessa.

Vuoroxin laskentakapasiteetti pystyy lisäksi huomioimaan työntekijöiden toiveet ja mieltymykset ja lopputuloksena saavutetaankin ergonomisesti suunnitellut työvuorolistat yksilön toiveet huomioiden. Tämä kaikki pystytään toteuttamaan täysin ilman manuaalista työtä vain muutamissa minuuteissa.

Vuorox auttaa jaksamaan!

vuorox HUOMIOI TYÖVUOROSUUNNITTELUSSA TYÖAIKAERGONOMIAAN LIITTYVÄT ASIAT.

Vuorox terveydenhuollon työvuorosuunnittelu

Lue lisää, miksi Vuorox on täydellinen valinta ergonomiseen työvuorosuunnitteluun

Ergonominen työvuorosuunnittelu noudattaa seuraavia periaatteita. Vuorox tarjoaa lisäksi mahdollisuuden muokata suunnitteluun vaikuttavia yksikkökohtaisia muuttujia tapauskohtaisesti.

Vuorox ✔
Nopea, myötäpäivään kiertävä vuorojärjestelmä (aamu, ilta, yö)
Vuorox ✔
Peräkkäiset työvuorot 3–4 (max. 7 työvuoroa)
Vuorox ✔
Peräkkäisten yövuorojen minimointi (alle 4)
Vuorox ✔
Ilta–aamu -yhdistelmien minimointi
Vuorox ✔
Työvuorojen väli vähintään 11 tuntia. (mieluiten 12–16 tuntia.)
Vuorox ✔
Yhtenäiset vapaajaksot (myös viikonloppuisin.)
Vuorox ✔
Yksittäisten vapaapäivien minimointi
Vuorox ✔
8–10 tunnin työvuorot